KHOA HỌC CÔNG NGHỆ » CÔNG BỐ TRONG NƯỚC
Các bài báo xuất bản trong nước giai đoạn 2011 – 2016

TT

Tên tác giả/
Tác giả đại diện

Năm
XB

Tên bài báo

Tên tạp chí

1

Mai Văn Xuân

2011

Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến phát triển cà phê bền vững trên địa bàn tỉnh Đaklak

Tạp chí khoa học Đại học Huế, số 68 (tháng 5/2011), trang 135-145.

2

Trần Hữu Tuấn

2011

Đánh giá thiệt hại vật chất do lũ lụt gây ra tại Quảng Nam

Tạp chí KH&CN ĐH Đà Nẵng, Vol 7 (48), pp.159-167

3

Trần Văn Hòa và ccs

2011

Khả năng cạnh tranh của nông sản miền trung: nghiên cứu trường hợp sản phẩm cao su tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), Tập: 68, Số: 5.

4

Phùng Thị Hồng Hà

2011

Phát triển cây công nghiệp lâu năm ở TTH

Tạp chí Thông tin & Dự báo Kinh tế xã hội -  Số 66 Tháng 6 - 2011

5

Mai Văn Xuân

2011

Phát triển hệ thống thông tin thị trường vùng nông thôn miền núi tỉnh Quảng Ngãi

Tạp chí khoa học Đại học Huế, số 68 (tháng 5/2011), trang 147-157.

6

Nguyễn Quang Phục

2011

Sinh kế của người dân sau thu hồi đất tại Phường Thủy Dương Thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), Tập: 61A, Số: 29.

7

Trần Văn Hòa

2012

A study of the factors affecting the competitive capacity of ‘19 Forestry Joint-stock Company’ in Binh Dinh province

Tạp chí Đại học Huế

8

Trần Hữu Tuấn và ccs

2012

Ảnh hưởng kinh tế, xã hội và môi trường của Chương trình thí điểm chi trả dịch vụ môi trường ở Lâm Đồng

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐH Đà Nẵng, 8 (57), pp. 125-131, 2012

9

Bùi Dũng Thể, Tôn Nữ Hải Âu

2012

Các nhân tố ảnh hưởng đến siêu hiệu quả của nông hộ nuôi xen ghép tôm sú - cá kình ở phá Tam Giang

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2012 Tập: 72B, Số: 3, Trang: 29-34.

10

Nguyễn Ngọc Châu, Mai Chiếm Tuyến, Đào Duy Minh

2012

Đánh giá hiệu quả kinh tế hoạt động nuôi trồng thủy sản của nông hộ trên địa bàn xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh TTH

Tạp chí Khoa học, Đại học Huế

11

Nguyễn Ngọc Châu, Hồ Trọng Phúc

2012

Đánh giá hiệu quả mô hình nuôi trồng thủy sản có sử dụng chế phẩm sinh học ở huyện Quảng Điền,  tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế số 72 B, số 3 năm 2012

12

Phùng Thị Hồng Hà

2012

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng  dịch vụ y tế tại bệnh viên VIệt nam - Cu ba Đồng hới - Quảng bình

Tạp chí khoa học Đại học Huế - Tháng 3/2012

13

Phan Thị Nữ

2012

Đánh giá tác động của tín dụng đối với giảm nghèo ở nông thôn Việt Nam

Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2012 Tập: 72B, Số: 3, trang:

14

Trần Văn Hòa

2012

Economic efficiency of cage fish farming in Bo Trach district, Quang Binh province

Tạp chí Đại học Huế

15

Hồ Tú Linh

2012

Efficiency of IPO pricing mechanisms: comparison of Book-Building and Fixed Price methods in China

Journal of Science, Hue University, Vol. 70, No 1 (2012) pp. 121-132

16

Hồ Tú Linh

2012

FDI tại Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung Việt Nam: Mối quan hệ hai chiều với GDP, sự cạnh tranh giữa các tỉnh thành, và ảnh hưởng của luật pháp.

Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, Tập 72B, Số 3, (2012),  trang 47-56.

17

Nguyễn Ngọc Châu

2012

From Theory to Application: Using the Economic Internal Rate of Return (EIRR) for Assessing the Profitability Efficiency of the Rural Infrastructure Investments in Huong Khe district, Ha Tinh province.

Journal of Science Hue University, Volume 70, Number 1, 2012

18

Bùi Dũng Thể

2012

Hiệu quả chi phí và mức đầu vào tối ưu của một số mô hình nuôi thủy sản vùng hạ triều đầm phá Tam Giang - Cầu Hai,

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2012 Tập: 72B, Số: 3, Trang: 35-40.

19

Tôn Nữ Hải Âu

2012

Hiệu quả chi phí và mức đầu vào tối ưu của một số mô hình nuôi thủy sản vùng hạ triều đầm phá Tam Giang -Cầu Hai,

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2012 Tập: 72B, Số: 3, Trang: 35-40.

20

Bùi Đức Tính, Trần Hữu Tuấn

2012

Hoàn thiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng ISSN 1859 – 1531. Tập: 4, Số: 54, Trang: 142-149, Năm: 2012

21

Bùi Dũng Thể, Bùi Đức Tính

2012

Households’ Vulnerability to Climate Change in Thua Thien Hue province

Tạp chí Khoa học  Đại học Huế, ISSN 1859-1388. Tập: 70, Số: 1, Trang: 227- 236, Năm: 2012

22

Bùi Dũng Thể

2012

Khả năng cạnh tranh của sản phẩm tôm nuôi ở các tỉnh miền Trung,

Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2012 Tập: 72B, Số: 3, Trang: 427-432.

23

Nguyễn Quang Phục

2012

Livelihood strategies and social differentiation after agricultural land conversion for urban expansion in a peri-urban area of Hue city, Vietnam

Science Journal of Hue University, Vol. 78 (9).

24

Trần Văn Hòa, Mai Chiếm Tuyến

2012

Mức độ tiếp cận dịch vụ hỗ trợ kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Quảng Trị

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

25

Trần Hữu Tuấn

2012

Nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân ven biển tỉnh TTH

Tạp chí Đại học Huế, Vol. 72B (3), pp. 379-386

26

Mai Văn Xuân

2012

Nghiên cứu khả năng cạnh tranh của sản phẩm cà phê tỉnh Đắk Lắk trong thị trường hội nhập

Tạp chí khoa học Đại học Huế, số 3 năm 2012, trang 121 - 132.

27

Mai Văn Xuân

2012

Phân tích chuỗi cung sản phẩm tôm nuôi trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh QN

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 72B(3), tr.413-425.

28

Trần Đoàn Thanh Thanh

2012

Phát triển rừng trồng kinh tế ở Huyện Nam Đông - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Đại học Huế

29

Trần Văn Hòa

2012

Solutions to development of business support services for small and medium enterprises in the area of Binh Tri Thien

Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

30

Phạm Thị Thanh Xuân

2012

Tác động của đô thị hóa đến kinh tế hộ nông dân tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, Tập 72, số 3.

31

Trần Văn Hòa

2012

Thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở khu vực Bình Trị Thiên

Tạp chí Kinh tế và Phát triển

32

Lê Thanh An

2012

Ước lượng lợi ích du lịch của Vườn quốc gia Bạch Mã – Việt Nam

Tạp chí Khoa học, Đại học Huế

33

Phùng Thị Hồng Hà

2012

Việc làm của lao động nông thôn sau thu hồi đất ở thành phố Đồng hới -

Tạp chí Kinh tế & phát triển - Đại học kinh tế Quốc dân

34

Bùi Dũng Thể, Bùi Đức Tính

2013

Assessing marginalized communities’ vulnerability to climate change in TTH

Journal of Science, Hue Uni. Vol 80, No. 2, May 2013

35

Phạm Xuân Hùng

2013

Đánh giá chất lượng giáo dục từ phía người sử dụng lao động – Trường hợp Trường Đại học kinh tế - Đại học Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2013 Tập: 82, Số: 4

36

Bùi Dũng Thể, Tôn Nữ Hải Âu

2013

Determinants of technical efficiency of typycal aquaculture models in Tam Giang – Cau Hai lagoon

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2013 Tập: 88, Số: 10, Trang: 5-13.

37

Trần Hữu Tuấn

2013

Định giá các giá trị kinh tế của việc bảo tồn và phục hồi rừng ngập mặn đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định bằng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐH Đà Nẵng, Số 72 (11), pp.88-94

38

Nguyễn Ngọc Châu, Đào Duy Minh

2013

Hiệu quả kinh tế một số loại cây trồng chính trên đất sản xuất nông nghiệp của nông hộ trên địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh TTH

Tập san Học viện hành chính

39

Bùi Đức Tính, Bùi Dũng Thể

2013

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thoát nghèo của các hộ nghèo vùng đầm phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học  Đại học Huế, ISSN 1859-1388. Tập: 86, Số:  8, Trang: 265-274, Năm: 2013

40

Bùi Dũng Thể, Bùi Đức Tính

2013

Vulnerability to climate change as expected poverty: the case of TTH province

Journal of Science, Hue Uni. Vol 80, No. 2, May 2013

41

Phùng Thị Hồng Hà

2013

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Tạp chí khoa học Đại học Huế - Tháng 8/2013

42

Nguyễn Lê Hiệp

2013

Phát triển chăn nuôi trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí khoa học Đại học Huế

43

Nguyễn Lê Hiệp

2013

So sánh hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà thịt BCN và CN tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí khoa học Đại học Huế

44

Nguyễn Lê Hiệp

2013

Phân tích chuỗi cung gà thịt tại huyện Quảng Điền – tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí khoa học Đại học Huế

45

Phạm Xuân Hùng

2014

Ảnh hưởng của tình trạng manh mún đất đai đến chi phí và kết quả sản xuất của các hộ trồng lúa ở huyện Lệ Thủy – tỉnh Q. Bình

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2012 Tập: 90, Số: 2

46

Phạm Thị Thanh Xuân, Bùi Dũng Thể

2014

Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất hồ tiêu ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, Tập 90, số 2.

47

Bùi Dũng Thể, Lê Thanh An

2014

Các nhân tố ảnh hưởng năng suất cao su tiểu điền tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Khoa học-Đại học Huế, 89(1): 155-161

48

Bùi Đức Tính

2014

Đánh giá nhu cầu bảo hiểm lũ lụt dựa vào chỉ số bằng phương pháp thử nghiệm lựa chọn

Tạp chí Khoa học  Đại học Huế, ISSN 1859-1388. Tập: 90, Số:  2, Trang: 1165-177, Năm: 2014

49

Trần Hạnh Lợi

2014

Điều tra chuỗi giá trị sản phẩm cam của huyện Nghĩa Đàn và Quỳ Hợp, tỉnh Ng.An

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2014. Tập: 93A, Số 3, trang 127-140

50

Mai Văn Xuân

2014

Hiệu quả kinh tế nuôi tôm thẻ chân trắng của hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng số 4(77) 2014, tr.141-145.

51

Bùi Dũng Thể, Lê Thanh An

2014

Hiệu quả kỹ thuật và quy mô đầu tư của cao su tiểu điền tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Khoa học-Đại học Huế, 89(1): 145-153

52

Trần Hạnh Lợi, Trương Quang Dũng

2014

Mối liên kết giữa người trồng cam và người thu mua ở Nghệ An

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2014. Tập: 93B, Số 3

53

Nguyễn Ngọc Châu, Đào Duy Minh

2014

Nghiên cứu thu nhập từ rừng của các hộ gia đình ở xã thượng nhật, huyện Nam Đông, tỉnh TTH và một số khía cạnh về giới

Tạp chí Đại học Huế

54

Bùi Dũng Thể

2014

Nghiên cứu tình hình sản xuất cao su tiểu điền ở tỉnh Thừa thiên huế và đề xuất giải pháp phát triển bền vững

Tạp chí Khoa học-Đại học Huế, tập 89, số 1

55

Trần Hữu Tuấn

2014

Nhân tố quyết định đến lựa chọn biện pháp thích ứng với các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu của người dân ven biển tỉnh TTH

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐH Đà Nẵng, Số 8 (81), 2014, p. 51-54.

56

Bùi Dũng Thể, Lê Thanh An

2014

Phân tích hiệu quả kinh tế của cao su tiểu điền: Trường hợp huyện Vĩnh Linh, Q. Trị

Tạp chí Khoa học-Đại học Huế, 90(2): 127-136.

57

Nguyễn Ngọc Châu, Mai Chiếm Tuyến

2014

Thay đổi cơ cấu và hệ thống sử dụng đất ở vùng núi tỉnh Quảng Nam

Tập san Quản lý Nhà nước - Cơ sở học viện hành chính khu vực miền trung

58

Đào Duy Minh

2015

Evaluation the roles of credit for small and medium enterprises in hue city, TTH province

Tạp chí kinh tế Đại học Hồng Đức

59

Phạm Thị Thanh Xuân

2015

Hiệu quả kỹ thuật và quy mô đầu tư hồ tiêu của các nông hộ tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, Số 02(87).

60

Đào Duy Minh

2015

Phát triển nghề Thủ công mỹ nghệ trên địa bàn Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Kinh tế phát triển, Trường ĐH Kinh tế quốc dân

61

Trần Hữu Tuấn

2015

Phân tích chi phí lợi ích phục hồi rừng ngập mặn đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐH Đà Nẵng,Sắp xuất bản

62

Phùng Thị Hồng Hà

2015

Việc làm và thu nhập của lao động nông thôn Hà Tĩnh dưới tác động của cơ khí hóa nông nghiệp

Tạp chí khoa học Đại học Huế - Tháng 2/2015

63

Phạm Thị Thanh Xuân

2015

Chuỗi cung ứng hồ tiêu: Nghiên cứu trường hợp tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Kinh tế và Dự báo – Tháng 9/2015

64

Trần Hữu Tuấn

2015

Phân tích chi phí lợi ích của mô hình nhà chống bão cho các hộ dân ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh TTH

Tạp chí Khoa học, ĐH Huế. Tập: 101, Số:  2, Trang: 249-262

65

Nguyễn Lê Hiệp

2016

Hiệu quả kỹ thuật và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật trong chăn nuôi gà thịt ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học Huế

66

Nguyễn Lê Hiệp

2016

Hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà thịt ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

67

Nguyễn Quang Phục

2016

Effects of urban growth on the land market and local livelihoods: A case study in the peri-urban village of Hue City, Central Vietnam

Nhà Xuất bản Hồng Đức (Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ Hội nhập: cơ hội và thách thức), Hue, Vietnam 28-29 April 2016

Quản trị hệ thống