SINH VIÊN » THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP
Quy định và biểu mẫu về thực tập nghề nghiệp của sinh viên

 
Một số quy định và biểu mẫu liên quan tới Thực tập nghề nghiệp của sinh viên hệ chính quy thuộc Khoa Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế, Đại học Huế như sau:
 
 
1. Quy định về thực tập nghề nghiệp: Link

 
2. Mẫu đánh giá sinh viên của cơ sở thực tập nghề nghiệp: File
 
 
 
 
 

3. Quy định về mẫu báo cáo thực tập nghề nghiệp: File

AT 2020