SINH VIÊN » THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Quy định trình bày và báo cáo tốt nghiệp

 

Một số quy định trình bày và nộp báo báo chuyên đề/khóa luận tốt nghiệp đại học của Khoa Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế, Đại học Huế, cụ thể:


- Mẫu bìa chính chuyên đề/khóa luận tốt nghiệp: Link

 

- Mẫu bìa phụ chuyên đề/khóa luận tốt nghiệp: Link

 

- Hướng dẫn trình bày nội dung và biểu mẫu nộp chuyên đề/khóa luận tốt nghiệp đại học: Link

AT 04/2020