GIỚI THIỆU
Thông điệp của Trưởng Khoa Kinh tế và Phát triển
Khoa Kinh tế và Phát triển, trường Đại học Kinh tế Huế có truyền thống và uy tín về đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Lịch sử hình thành và phát triển
Cùng với quá trình phát triển của Trường Đại học Kinh tế
Đặc điểm, chức năng và nhiệm vụ
Sơ đồ cơ cấu tổ chức
Khoa Kinh tế và Phát triển gồm có 3 Bộ môn
Bộ môn Quản lý kinh tế
Bộ môn Quản lý kinh tế gôm 22 cán bộ giảng dạy
Bộ môn Kế hoạch - Đầu tư
Bộ môn Kế hoạch - Đầu tư gồm có 16 giảng viên
Bộ môn Kinh tế học
Bộ môn Kinh tế học gồm 13 giảng viên
Hội đồng Khoa Kinh tế và Phát triển
Thành tựu đạt được
Trong quá trình xây dựng và phát triển, Khoa luôn chú trọng đa dạng hoá loại hình và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Với hơn 50 năm kinh nghiệm, đến nay Khoa đã đào tạo được hàng nghìn cử nhân với nhiều hình thức khác nhau (chính qui, vừa học vừa làm...).
Các thành tích Thi đua - Khen thưởng
Danh hiệu thi đua; Danh hiệu khen thưởng.