GIỚI THIỆU » TỔNG QUAN
Đặc điểm, chức năng và nhiệm vụ

 

 

 

1. Những đặc điểm chính của Khoa Kinh tế và Phát triển 

- Là đơn vị có bề dày truyền thống nhất của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.

- Là đơn vị duy nhất ở miền Trung và Tây nguyên được giao nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp từ trình độ cử nhân, thạc sỹ đến tiến sỹ.

- Là đơn vị trọng điểm của Đại học Huế trong việc đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm đạt chuẩn quốc gia, tiến tới chuẩn so các trường Đại học trong khu vực và trên thế giới.

- Là một trong những đơn vị dẫn đầu thực hiện đào tạo theo chương trình tiến tiến khối kinh tế của cả nước.

  

2. Chức năng và nhiệm vụ

Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ từ cử nhân đến tiến sĩ; nghiên cứu và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực kinh tế và quản lý, chẳng hạn như chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp.

Trong quá trình phát triển, Khoa Kinh tế và Phát triển luôn chú trọng đa dạng hoá loại hình đào tạo và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. Đến nay, Khoa đã đào tạo được hàng nghìn cử nhân và nhiều thạc sỹ, tiến sỹ chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp với nhiều hình thức khác nhau (hệ chính qui và hệ vừa học vừa làm).

Cùng với việc mở rộng qui mô, Khoa luôn chú trọng đến chất lượng đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên; tăng cường công tác quản lý, cải tiến nội dung, phương pháp dạy và học. Khoa đã chuyển đổi và xây dựng được nội dung khung chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ; thống nhất nội dung đề cương chi tiết của tất cả các học phần do khoa quản lý; xây dựng và cập nhập ngân hàng đề thi trong trong phạm vi khoa đảm nhận. Trong những năm tiếp theo, Khoa sẽ tiếp tục nghiên cứu đa dạng hóa các chuyên ngành đào tạo và mở thêm một số chuyên ngành mới như Kinh tế lao động, Kinh tế bảo hiểm...  


 

FEDS, 2020