GIỚI THIỆU » TỔNG QUAN
Lịch sử hình thành và phát triển

Cùng với quá trình phát triển của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, Khoa Kinh tế và Phát triển không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Khoa Kinh tế và Phát triển có nguồn gốc từ Bộ môn Kinh tế nông nghiệp thuộc khoa Kinh tế nông nghiệp, trường Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc (nay là trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế), thành lập vào năm 1969.

 

Khi trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế được thành lập theo quyết định số 126/2002/QĐ-TTg ngày 27/09/2002 của Thủ tướng Chính phủ, Khoa Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn (KTNN&PTNT) được thành lập dựa trên Bộ môn Kinh tế. Nhằm thực hiện chủ trương đa dạng hoá loại hình và mở rộng qui mô đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt cho các tỉnh miền Trung và Tây nguyên, theo quyết định 001/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 05/01/2004 của Giám đốc Đại học Huế, Khoa KTNN&PTNN được đổi tên thành Khoa Kinh tế và Phát triển như hiện nay.

 

 

FEDS, 2020