GIỚI THIỆU » ĐỘI NGŨ CÁN BỘ
Kinh tế học
Bộ môn Kinh tế học gồm 13 giảng viên
Kinh tế nông nghiệp và tài nguyên môi trường
Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và tài nguyên môi trường gồm có 17 giảng viên
Kinh tế đầu tư và phát triển
Bộ môn Kinh tế đầu tư và phát triển gồm có 16 giảng viên
Kinh doanh nông nghiệp
Bộ môn Kinh doanh nông nghiệp gồm có 7 giảng viên
Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa Kinh tế và Phát triển
Khoa Kinh tế và Phát triển gồm có 54 cán bộ giảng dạy và 2 cán bộ khiêm nhiệm
Thông tin liên lạc