GIỚI THIỆU » ĐỘI NGŨ CÁN BỘ
Bộ môn Quản lý kinh tế
Bộ môn Quản lý kinh tế gôm 22 cán bộ giảng dạy
Bộ môn Kinh tế học
Bộ môn Kinh tế học gồm 13 giảng viên
Bộ môn Kế hoạch - Đầu tư
Bộ môn Kế hoạch - Đầu tư gồm có 16 giảng viên
Đội ngũ cán bộ giảng dạy
Khoa Kinh tế và Phát triển gồm có 51 cán bộ giảng dạy và 2 cán bộ khiêm nhiệm