Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

  CÁC BỘ MÔN

1. Bộ môn Kinh tế học

- Trưởng Bộ môn: PGS.TS Trần Văn Hòa

- Phó Bộ môn: TS. Nguyễn Lê Hiệp

2. Bộ môn Kinh doanh nông nghiệp

- Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Đức Kiên

 

3. Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Tài nguyên môi trường

- Trưởng Bộ môn: PGS.TS Bùi Dũng Thể

- Phó Bộ môn: PGS.TS. Bùi Đức Tính

- Phó Bộ môn: TS. Phạm Thị Thanh Xuân                     

 

4. Bộ môn Kinh tế đầu tư và Phát triển

- Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Ngọc Châu

- Phó Bộ môn: TS. Lê Nữ Minh Phương