Giới thiệu » Hội đồng Khoa
Hội đồng Khoa Kinh tế và Phát triển

TT

Họ tên

Chức vụ công tác

Cương vị

1

PGS.TS. Bùi Đức Tính

Trưởng khoa

  Chủ tịch

2

PGS.TS. Trần Hữu Tuấn

Trưởng Khoa Du lịch

Ủy viên

3

TS. Nguyễn Ngọc Châu

Phó  trưởng khoa

Ủy viên

4

PGS.TS Mai Văn Xuân

Trưởng Bộ môn

Ủy viên

5

PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà

Nguyên trưởng Bộ môn

Ủy viên

6

PGS. TS Bùi Dũng Thể

Trưởng Bộ môn

Ủy viên

7

PGS.TS. Trần Văn Hòa

Hiệu trưởng

ủy viên

8

PGS. TS Nguyễn Văn Toàn

Nguyên Giám đốc ĐHH

Ủy viên

9

PGS.TS Hoàng Hữu Hòa

Nguyên Phó hiệu trưởng

Ủy viên

10

PGS.TS Phan Văn Hòa

Phó trưởng phòng ĐTSĐH

Ủy viên

11

TS. Lê Nữ Minh Phương

Phó trưởng Bộ môn

Thư ký