GIỚI THIỆU » HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
Hội đồng Khoa Kinh tế và Phát triển

 

TT

Họ tên

Chức vụ công tác

Cương vị

1

PGS.TS. Bùi Đức Tính

Trưởng khoa

  Chủ tịch

2

TS. Nguyễn Ngọc Châu

Phó  trưởng khoa

Ủy viên

3

TS. Nguyễn Lê Hiệp

Phó  trưởng khoa

Ủy viên

4

PGS. TS Nguyễn Văn Toàn

Nguyên Giám đốc ĐHH

Ủy viên

5

PGS.TS. Trần Văn Hòa

Hiệu trưởng

ủy viên

6

PGS.TS Mai Văn Xuân

Nguyên Trưởng Bộ môn

Ủy viên

7

PGS. TS Bùi Dũng Thể

Trưởng Bộ môn

Ủy viên

8

PGS.TS Phan Văn Hòa

Phó trưởng phòng ĐTSĐH

Ủy viên

9

TS. Phạm Thị Thanh Xuân

Phó trưởng Bộ môn

Ủy viên

10

TS. Nguyễn Đức Kiên

Trưởng Bộ môn

Ủy viên

11

TS. Lê Nữ Minh Phương

Phó trưởng Bộ môn

Thư ký