GIỚI THIỆU » THI ĐUA & KHEN THƯỞNG
Thành tựu đạt được
Trong quá trình xây dựng và phát triển, Khoa luôn chú trọng đa dạng hoá loại hình và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Với hơn 50 năm kinh nghiệm, đến nay Khoa đã đào tạo được hàng nghìn cử nhân với nhiều hình thức khác nhau (chính qui, vừa học vừa làm...).
Các thành tích Thi đua - Khen thưởng
Danh hiệu thi đua; Danh hiệu khen thưởng.