GIỚI THIỆU » THI ĐUA & KHEN THƯỞNG
Các thành tích Thi đua - Khen thưởng

Tên văn bản Năm học Cấp khen thưởng Đối tượng Tên  
TTLĐ xuất sắc 2014-2015 ĐHH Tập thể Khoa KT&PT  
TTLĐ xuất sắc 2013-2014 ĐHH Tập thể Khoa KTPT  
TTLĐ xuất sắc 2010-2011 ĐHH Tập thể Khoa KT&PT  
TTLĐ xuất sắc 2009-2010 ĐHH Tập thể Khoa KT&PT  
TTLĐ xuất sắc 2008-2009 ĐHH Tập thể Khoa KT&PT  
TTLĐ xuất sắc 2007-2008 ĐHH Tập thể Khoa KT&PT  
TTLĐ xuất sắc 2005-2006 ĐHH Tập thể Khoa KT&PT  
TTLĐ giỏi 1998-1999 ĐHH Tập thể Bộ môn Kinh tế  
TTLĐ xuất sắc 2009-2010 Bộ GD&ĐT Tập thể Khoa KT&PT  
           
Giấy khen của ĐHH 2011-2012 ĐHH Tập thể Bộ môn KDNN  
Giấy khen của ĐHH 2009-2010 ĐHH Tập thể Bộ môn KiDNN  
Giấy khen của ĐHH 2003-2004 ĐHH Tập thể Bộ môn KTNN  
Giấy khen của ĐHH 2003-2004 ĐHH Tập thể Bộ môn KDNN  
Bằng khen của Bộ 2010-2011 Bộ GD&ĐT Tập thể Khoa KT&PT  
Bằng khen của Bộ 1999-2000 Bộ GD&ĐT Tập thể Bộ môn Kinh tế  
           
           
Tên văn bản Năm học Cấp khen thưởng Đối tượng Tên  
GV giỏi cơ sở 1998-1999 ĐHH Cá nhân Mai Văn Xuân  
GV giỏi cơ sở 1998-1999 ĐHH Cá nhân Nguyễn Hữu Phương  
GV giỏi cơ sở 1998-1999 ĐHH Cá nhân Nguyễn Thị Thanh Bình  
GV giỏi cơ sở 1998-1999 ĐHH Cá nhân Phùng Thị Hồng Hà  
GV giỏi cơ sở 1998-1999 ĐHH Cá nhân Lê Sỹ Hùng  
CSTĐ cấp Bộ 2010-2011 Bộ GD&ĐT Cá nhân Trần Văn Hòa  
CSTĐ cấp Bộ 2008-2009 Bộ GD&ĐT Cá nhân Mai Văn Xuân  
CSTĐ cấp CS 2013-2014 Trường ĐHKT Cá nhân Mai Văn Xuân  
CSTĐ cấp CS 2013-2014 Trường ĐHKT Cá nhân Phùng Thị Hồng Hà  
CSTĐ cấp CS 2013-2014 Trường ĐHKT Cá nhân Trần Văn Hòa  
CSTĐ cấp CS 2013-2014 Trường ĐHKT Cá nhân Nguyễn Ngọc Châu  
CSTĐ cấp CS 2013-2014 Trường ĐHKT Cá nhân Trần Hữu Tuấn  
CSTĐ cấp CS 2013-2014 Trường ĐHKT Cá nhân Bùi Đức Tính  
CSTĐ cấp CS 2012-2013 Trường ĐHKT Cá nhân Mai Văn Xuân  
CSTĐ cấp CS 2012-2013 Trường ĐHKT Cá nhân Phùng Thị Hồng Hà  
CSTĐ cấp CS 2012-2013 Trường ĐHKT Cá nhân Trần Văn Hòa  
CSTĐ cấp CS 2012-2013 Trường ĐHKT Cá nhân Nguyễn Ngọc Châu  
CSTĐ cấp CS 2012-2013 Trường ĐHKT Cá nhân Phạm Thị Thanh Xuân  
CSTĐ cấp CS 2012-2013 Trường ĐHKT Cá nhân Trần Hữu Tuấn  
CSTĐ cấp CS 2012-2013 Trường ĐHKT Cá nhân Bùi Đức Tính  
CSTĐ cấp CS 2011-2012 Trường ĐHKT Cá nhân Mai Văn Xuân  
CSTĐ cấp CS 2011-2012 Trường ĐHKT Cá nhân Phùng Thị Hồng Hà  
CSTĐ cấp CS 2011-2012 Trường ĐHKT Cá nhân Trần Văn Hòa  
CSTĐ cấp CS 2011-2012 Trường ĐHKT Cá nhân Nguyễn Ngọc Châu  
CSTĐ cấp CS 2011-2012 Trường ĐHKT Cá nhân Nguyễn Thị Thanh Bình  
CSTĐ cấp CS 2011-2012 Trường ĐHKT Cá nhân Trần Hữu Tuấn  
CSTĐ cấp CS 2010-2011 Trường ĐHKT Cá nhân Mai Văn Xuân  
CSTĐ cấp CS 2010-2011 Trường ĐHKT Cá nhân Phùng Thị Hồng Hà  
CSTĐ cấp CS 2010-2011 Trường ĐHKT Cá nhân Trần Văn Hòa  
CSTĐ cấp CS 2010-2011 Trường ĐHKT Cá nhân Bùi Đức Tính  
CSTĐ cấp CS 2010-2011 Trường ĐHKT Cá nhân Nguyễn Quang Phục  
CSTĐ cấp CS 2010-2011 Trường ĐHKT Cá nhân Trần Hữu Tuấn  
CSTĐ cấp CS 2009-2010 Trường ĐHKT Cá nhân Mai Văn Xuân  
CSTĐ cấp CS 2009-2010 Trường ĐHKT Cá nhân Phùng Thị Hồng Hà  
CSTĐ cấp CS 2009-2010 Trường ĐHKT Cá nhân Trần Văn Hòa  
CSTĐ cấp CS 2009-2010 Trường ĐHKT Cá nhân Nguyễn Ngọc Châu  
CSTĐ cấp CS 2009-2010 Trường ĐHKT Cá nhân Nguyễn Quang Phục  
CSTĐ cấp CS 2009-2010 Trường ĐHKT Cá nhân Trần Hữu Tuấn  
CSTĐ cấp CS 2009-2010 Trường ĐHKT Cá nhân Nguyễn Thị Thanh Bình  
CSTĐ cấp CS 2009-2010 Trường ĐHKT Cá nhân Phạm Xuân Hùng  
CSTĐ cấp CS 2008-2009 Trường ĐHKT Cá nhân Mai Văn Xuân  
CSTĐ cấp CS 2008-2009 Trường ĐHKT Cá nhân Phùng Thị Hồng Hà  
CSTĐ cấp CS 2008-2009 Trường ĐHKT Cá nhân Trần Văn Hòa  
CSTĐ cấp CS 2008-2009 Trường ĐHKT Cá nhân Nguyễn Ngọc Châu  
CSTĐ cấp CS 2008-2009 Trường ĐHKT Cá nhân Nguyễn Quang Phục  
CSTĐ cấp CS 2008-2009 Trường ĐHKT Cá nhân Phạm Xuân Hùng  
CSTĐ cấp CS 2008-2009 Trường ĐHKT Cá nhân Trần Hữu Tuấn  
CSTĐ cấp CS 2007-2008 Trường ĐHKT Cá nhân Mai Văn Xuân  
CSTĐ cấp CS 2007-2008 Trường ĐHKT Cá nhân Phùng Thị Hồng Hà  
CSTĐ cấp CS 2007-2008 Trường ĐHKT Cá nhân Trần Văn Hòa  
CSTĐ cấp CS 2007-2008 Trường ĐHKT Cá nhân Nguyễn Ngọc Châu  
CSTĐ cấp CS 2006-2007 Trường ĐHKT Cá nhân Mai Văn Xuân  
CSTĐ cấp CS 2006-2007 Trường ĐHKT Cá nhân Phùng Thị Hồng Hà  
CSTĐ cấp CS 2006-2007 Trường ĐHKT Cá nhân Trần Văn Hòa  
CSTĐ cấp CS 2006-2007 Trường ĐHKT Cá nhân Nguyễn Ngọc Châu  
CSTĐ cấp CS 2005-2006 Trường ĐHKT Cá nhân Mai Văn Xuân  
CSTĐ cấp CS 2005-2006 Trường ĐHKT Cá nhân Phùng Thị Hồng Hà  
CSTĐ cấp CS 2005-2006 Trường ĐHKT Cá nhân Trần Văn Hòa  
CSTĐ cấp CS 2005-2006 Trường ĐHKT Cá nhân Nguyễn Thị Thanh Bình  
CSTĐ cấp CS 2005-2006 Trường ĐHKT Cá nhân Nguyễn Ngọc Châu  
CSTĐ cấp CS 2004-2005 Trường ĐHKT Cá nhân Mai Văn Xuân  
CSTĐ cấp CS 2004-2005 Trường ĐHKT Cá nhân Phùng Thị Hồng Hà  
CSTĐ cấp CS 2004-2005 Trường ĐHKT Cá nhân Trần Văn Hòa  
CSTĐ cấp CS 2004-2005 Trường ĐHKT Cá nhân Nguyễn Ngọc Châu  
CSTĐ cấp CS 2004-2005 Trường ĐHKT Cá nhân Lê Sỹ Hùng  
CSTĐ cấp CS 2004-2005 Trường ĐHKT Cá nhân Nguyễn Thị Thanh Bình  
CSTĐ cấp CS 2014-2015 Trường ĐHKT Cá nhân Nguyễn Ngọc Châu  
CSTĐ cấp CS 2014-2015 Trường ĐHKT Cá nhân Phùng Thị Hồng Hà  
CSTĐ cấp CS 2014-2015 Trường ĐHKT Cá nhân Trần Văn Hòa  
CSTĐ cấp CS 2014-2015 Trường ĐHKT Cá nhân Lê Nữ Minh Phương  
CSTĐ cấp CS 2014-2015 Trường ĐHKT Cá nhân Phạm Thị Thanh Xuân  
CSTĐ cấp CS 2014-2015 Trường ĐHKT Cá nhân Bùi Đức Tính  
CSTĐ cấp CS 2014-2015 Trường ĐHKT Cá nhân Trần Hữu Tuấn  
CSTĐ cấp CS 2014-2015 Trường ĐHKT Cá nhân Mai Văn Xuân  
CSTĐ cấp CS 2014-2015 Trường ĐHKT Cá nhân Nguyễn Lê Hiệp  
           
           
Giấy khen của ĐHH 2001-2002 ĐHH Cá nhân Lê Sỹ Hùng  
Bằng khen của Bộ 2013-2014 Bộ GD&ĐT Cá nhân Bùi Đức Tính  
Bằng khen của Bộ 2012-2013 Bộ GD&ĐT Cá nhân Nguyễn Ngọc Châu  
Bằng khen của Bộ 2011-2012 Bộ GD&ĐT Cá nhân Trần Hữu Tuấn  
Bằng khen của Bộ 2009-2010 Bộ GD&ĐT Cá nhân Nguyễn Quang Phục  
Bằng khen của Bộ 2009-2010 Bộ GD&ĐT Cá nhân Trần Hữu Tuấn  
Bằng khen của Bộ 2008-2009 Bộ GD&ĐT Cá nhân Trần Xuân Châu  
Bằng khen của Bộ 2007-2008 Bộ GD&ĐT Cá nhân Trần Văn Hòa  
Bằng khen của Bộ 1974-2004 Bộ GD&ĐT Cá nhân Phùng Thị Hồng Hà  
Bằng khen của Bộ 1974-2004 Bộ GD&ĐT Cá nhân Mai Văn Xuân  
Bằng khen của Bộ 2001-2002 Bộ GD&ĐT Cá nhân Mai Văn Xuân  
KNC "VSNGD"   Bộ GD&ĐT Cá nhân Mai Văn Xuân  
KNC "VSNGD"   Bộ GD&ĐT Cá nhân Trần Văn Hòa  
KNC "VSNGD"   Bộ GD&ĐT Cá nhân Lê Sỹ Hùng  
KNC "VSNGD"   Bộ GD&ĐT Cá nhân Nguyễn Ngọc Châu  
KNC "VSNGD"   Bộ GD&ĐT Cá nhân Nguyễn Thị Thanh Bình  
KNC "VSNGD"   Bộ GD&ĐT Cá nhân Phùng Thị Hồng Hà  
HCLĐ hạng 3 2007-2012 Chủ tịch nước Cá nhân Mai Văn Xuân  
HCLĐ hạng 3 2006-2011 Chủ tịch nước Cá nhân Phùng Thị Hồng Hà  
Bằng khen Thủ tướng 2005-2010 Chính phủ Cá nhân Trần Văn Hòa  
Bằng khen Thủ tướng 2003-2008 Chính phủ Cá nhân Phùng Thị Hồng Hà  
Bằng khen Thủ tướng 2001-2006 Chính phủ Cá nhân Mai Văn Xuân  
TT đóng góp cho SNGD&ĐT của CB,GV Trường ĐHKT 1997-2004 UBND Tỉnh TTH Cá nhân Trần Văn Hòa  
TT đóng góp cho SNGD&ĐT của CB,GV Trường ĐHKT 1997-2004 UBND Tỉnh TTH Cá nhân Lê Sỹ Hùng  
TT đóng góp cho SNGD&ĐT của CB,GV Trường ĐHKT 1997-2004 UBND Tỉnh TTH Cá nhân Nguyễn Thị Thanh Bình  
TT đóng góp cho SNGD&ĐT của CB,GV Trường ĐHKT 1997-2004 UBND Tỉnh TTH Cá nhân Nguyễn Ngọc Châu