Tin tức
TẠI SAO BẠN LỰA CHỌN CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ DU LỊCH tại Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
Ngày 17/06/2019
Trên toàn cầu: Du lịch là một trong những ngành KINH TẾ lớn nhất thế giới, luôn ổn định, phát triển và tăng trưởng vào nhóm nhanh nhất toàn cầu. Tạo ra 10.4% GDP toàn cầu năm 2017, du lịch tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế, đóng góp quan trọng trong tạo công ăn việc làm và mang lại sự thịnh vượng cho nền kinh tế. Cứ bình quân 10 người, có 1 người làm công việc liên quan tới du lịch, trong vòng 10 năm gần đây cứ 5 công việc mới được tạo ra, có 1 công việc liên quan tới ngành du lịch.
»