HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN » CHƯƠNG TRÌNH & DỰ ÁN QUỐC TẾ
Danh mục các Chương trình/ Dự án Hợp tác quốc tế của giáo viên giai đoạn 2011-2015

 

STT

Họ tên

(Chủ trì/ tham gia)

Tên chương trình/ dự án

Cơ quan tài trợ/ Đối tác

Thời gian

1

PGS. TS. Mai Văn Xuân

Chương  trình tiên tiến đào tạo cử nhân Kinh tế Nông  nghiệp  - Tài chính, chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Huế với ĐH Sydney, Australia; tài trợ bởi Chính phủ Việt Nam, 2009-2017.

Chính phủ Việt Nam

2009-2017

2

PGS. TS. Trần Văn Hòa

Developing logistics services in Vietnam in the context of international integration

Hợp tác quốc tế

2010-2011

3

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

Building Capacity to Adapt to Climate Change in Southeast Asia

IDRC

2011-2014

4

PGS. TS. Trần Hữu Tuấn

Cost-Benefit Analysis of Mangrove Restoration in Thi Nai lagoon, Quy Nhon City, Vietnam.

IIED

2012-2013

5

PGS. TS. Trần Hữu Tuấn

Sheltering from a Gathering Storm

CDKN

2012-2014

6

PGS. TS. Trần Hữu Tuấn

Building Climate Resillience: The Economics of Alternative Development Future

ROCKERFELLER

2012-2015

7

PGS. TS. Bùi Đức Tính

Dự án nghiên cứu “Ước lượng nhu cầu bảo hiểm lũ lụt tại thành phố Đà nẵng: Sử dụng mô hình thử nghiệm lựa chọn”

IIED

2013-2014

8

PGS. TS. Bùi Đức Tính

Dự án nghiên cứu: “Đánh giá tác động mô hình canh  tác lúa SRI đến sự thay đổi sinh kế của người nông dân các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam”

Hợp tác quốc tế với FIDR Nhật Bản

2013-2014

9

ThS. Lê Thị Quỳnh Anh

Development of safe vegetables towards environmental-friendly production and consumption in Thua Thien Hue, Vietnam

Quỹ JSPS, Nhật Bản

2013-2014

10

PGS. TS. Trần Hữu Tuấn

Cost – benefit analysis for climate resilient housing in Central Vietnam

EEPSEA

2013-2015

11

PGS. TS. Trần Hữu Tuấn

Capacity Building for National, Provincial Stakeholders and Remote Communities on Loss and Damage related to Disaster Risk Reduction and CCA

APN

2014-2015

12

ThS. Lê Thị Quỳnh Anh & Trần Huỳnh Bảo Châu

Impact of VietGAP Vegetable Production on the Health of Farmers in Thua Thien Hue province, Vietnam.

Tổ chức EEPSEA

2014-2015

13

PGS. TS. Bùi Đức Tính

Impacts of East-West Economics Corridor on Local livelihoods and forest resources in Mekong Region: the case studies of selected forest-dependent villages in Vietnam, Laos and Myanmar

SIDA and Harvard University

2015

14

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

Economics, Institutions and legal barriers to a land degradation neutral strategy in Southeast Asia

Hợp tác quốc tế

2015-2017

15

PGS. TS. Trần Hữu Tuấn

Optimizing climate change adaptation through enhanced community resilience

APN

2015-2016