GIỚI THIỆU » TỔNG QUAN
Thông điệp của Trưởng Khoa Kinh tế và Phát triển
Khoa Kinh tế và Phát triển, trường Đại học Kinh tế Huế có truyền thống và uy tín về đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Lịch sử hình thành và phát triển
Cùng với quá trình phát triển của Trường Đại học Kinh tế
Đặc điểm, chức năng và nhiệm vụ