Tin tức » Thông báo
Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường ĐHKT công bố Cây chương trình và tiến trình đào tạo đại học các ngành
Ngày 08/03/2017

 1. Cây chương trình và tiến trình đào tạo Ngành Kinh tế Nông nghiệp

2. Cây chương trình và tiến trình đào tạo Ngành Kinh Doanh Nông nghiệp

3. Cây chương trình và tiến trình đào tạo Ngành Kinh tế - Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý Tài nguyên Môi trường

4. Cây chương trình và tiến trình đào tạo Ngành Kinh tế - Chuyên ngành Kế hoạch - Đầu tư